Menu

Všeobecné podmínky

Tyto všeobecné podmínky upravují využívání on-line portálu jrcc.cz umístěného na webovém rozhraní www.jrcc.cz a dále právní vztahy vznikající při uzavírání smluv o poskytování služeb naší společnosti:

Investovač.cz s.r.o., se sídlem Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav
IČ: 06191738
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100608
adresa pro doručování: Investovač.cz s.r.o., Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav
kontaktní e-mail: jamesriess11@gmail.com

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní využíváte naše služby, registrujete se na něm nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Dále v těchto podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:
   • členskou sekcí je část webového rozhraní dostupná s předplatným;
   • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
   • Podmínky jsou tyto všeobecné podmínky;
   • obsahem se rozumí videa, články, návody a další obsah a služby, které jsou zveřejněny na webovém rozhraní;
   • provozovatel (nebo „my‘‘) je  Investovač.cz s.r.o., se sídlem Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav, IČ 06191738;
   • předplatným se rozumí placená možnost vstupu do členské sekce webového rozhraní po dobu předplaceného období;
   • služba je činnost provozovatele, která vám umožňuje přístup do členské sekce, službou se dále rozumí i produkty, software, internetové stránky a aplikace provozovatele, které jsou umístněné na serveru přístupném z webového rozhraní;
   • smlouvou se rozumí jakákoliv smlouva uzavřená podle těchto Podmínek; zejména může jít o smlouvu o předplatném, na jejímž základě získáte přístup do členské sekce;
   • webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.jrcc.cz;
   • zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Jaké služby poskytujeme?

   Provozujeme internetový portál, jehož prostřednictvím zveřejňujeme videa, články, návody a další obsah zaměřený na poradenství v oblasti podnikání.

   Na webovém rozhraní je možné objednat předplatné, jehož různé varianty se mohou lišit dobou trvání. Varianty předplatného včetně cen jsou uvedeny na webovém rozhraní.

   Veškeré informace uvedené na webovém rozhraní mají pouze informativní charakter a neodpovídáme za žádnou škodu, která vznikla, ať už přímo či nepřímo, využitím těchto informací.

  3. Čím se řídí náš právní vztah?

   Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

   • těmito Podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
   • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů, které nám poskytujete v rámci registrace;
   • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při objednávání předplatného;

   a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

   • občanským zákoníkem;
   • zákonem o ochraně spotřebitele (pouze pokud jste spotřebitelem).

   Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

  4. Jak vyjádříte souhlas s Podmínkami?

   Svůj souhlas s těmito Podmínkami vyjadřujete dokončením registrace a zaškrtnutím příslušné možnosti na webovém rozhraní.

   Znění Podmínek můžeme měnit či doplňovat, a to vždy písemnou formou. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním Podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 2. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Jakým způsobem se můžete registrovat?

   Abyste mohli využívat webové rozhraní v plném rozsahu, zejména objednávat předplatné, je nutné se registrovat. Pro registraci je nutné vyplnit požadované údaje a zvolit si heslo. Registrací je založen uživatelský účet.

   Uživatelské jméno a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu jste povinni zachovávat v tajnosti. Neneseme odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami. V případě změn ve vašich údajích je v uživatelském účtu co nejdříve upravte.

   Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v Zásadách ochrany osobních údajů.

  2. Jak lze vstupovat do uživatelského účtu?

   Do uživatelského účtu se lze přihlásit zadáním přístupových údajů.

  3. Jaké funkce uživatelský účet nabízí?

   Prostřednictvím uživatelského účtu můžete objednávat předplatné, prohlížet veškerý obsah a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.

  4. Jak lze uživatelský účet zrušit?

   Uživatelský účet zůstává aktivní i v případě, že aktuálně nemáte objednané žádné předplatné.

   Svůj uživatelský účet můžete sami zrušit na webovém rozhraní prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Pokud vám dosud nevypršelo předplatné, budete na tuto skutečnost upozorněni. Pokud budete chtít i přesto zrušit svůj účet okamžitě, vezměte na vědomí, že nemáte nárok na vrácení nevyčerpaného předplatného.

   Vezměte na vědomí, že máme právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto Podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů.

 3. UZAVÍRÁNÍ SMLUV PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ
  1. Jak lze získat předplatné?

   Předplatné je placenou službou, kterou lze objednat prostřednictvím uživatelského účtu. Objednávku prvního předplatného je možné podat zároveň s registrací na webovém rozhraní nebo později. Při pozdějším objednání předplatného v uživatelském účtu zvolíte příslušné předplatné a následně provedete úhradu převodem na účet nebo platební kartou prostřednictvím on-line platební brány, případně jiným způsobem, který webové rozhraní umožňuje.

  2. Jaká je cena předplatného?

   Nabízíme různé druhy předplatného. Cena předplatného závisí na délce předplaceného období (měsíc, šest měsíců, rok). Aktuální ceník provozovatele je vždy uveden na webovém rozhraní. Uvedená cena je konečná, včetně veškerých daní a poplatků. Cena je paušální a hradí se nezávisle na tom, zda předplatné skutečně využíváte.

  3. Jaké způsoby platby přijímáme?

   Cenu za předplatné můžete uhradit především následujícími způsoby:

   • bezhotovostně online platební kartou prostřednictvím platebního portálu GoPay;
   • bezhotovostně převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).
  4. Jakým způsobem fungují opakované platby?

   V případě úhrady ceny předplatného online platební kartou prostřednictvím platebního portálu GoPay nám uzavřením smlouvy dle těchto Podmínek udělujete souhlas, abychom v případě prodloužení smlouvy dle čl. 4.2. těchto Podmínek provedli úhradu ceny předplatného opakovanou platbou online platební kartou prostřednictvím platebního portálu GoPay dle údajů k platební kartě, které jsme od vás získali. Uzavřením smlouvy dle těchto Podmínek souhlasíte s podmínkami úhrady ceny předplatného stanovených v těchto Podmínkách.

   Výše opakované platby ceny předplatného bude fixní, a to ve výši ceny předplatného dle ceníku uvedeného na webovém rozhraní.

   Opakovaná platba ceny předplatného bude provedena po vyslovení souhlasu s prodloužením smlouvy dle čl. 4.2. těchto Podmínek, nejpozději však v den skončení předcházejícího předplaceného období. Tato frekvence strhávání opakované platby je fixní.

   Tímto souhlasíte, že veškerá komunikace týkající se opakovaných plateb bude probíhat prostřednictvím e-mailové komunikace, kdy vás budeme informovat na vaší e-mailové adrese uvedené ve vaší objednávce.

   Do dvou pracovních dnů od udělení souhlasu se založením opakované platby vám poskytneme potvrzení o založení opakované platby.

   Rovněž vás budeme informovat nejméně sedm pracovních dnů předem v případě, že:

   • se chystáme strhnout následující opakovanou platbu a od poslední opakované platby uběhlo více než 6 měsíců;
   • skončila free perioda, po kterou jste měli službu zdarma (pokud tuto možnost nabízíme) a bude vám stržena první opakovaná platba;
   • dojde k jakékoliv změně v nastavení opakovaných plateb (např. změna ve frekvenci strhávání opakované platby).
  5. Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní

   Smlouva není uzavírána písemně; tvoří ji tyto Podmínky a vaše objednávka předplatného.

   Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy provedete úhradu prvního předplatného. O provedení úhrady budete informováni prostřednictvím svého uživatelského účtu.

   Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

   Smlouvu (včetně těchto Podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

 4. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
  1. Jak a kdy získáte přístup do členské sekce?

   Pro využití všech možností webového rozhraní a pro zobrazení veškerého obsahu je nutné se na webovém rozhraní registrovat a mít zaplacené předplatné. Přístup do členské sekce vám poskytneme okamžikem, kdy je cena předplatného připsána na náš účet.

   V rámci členské sekce můžete zobrazit veškerý obsah na webovém rozhraní prostřednictvím vašeho uživatelského účtu (po přihlášení).

   Neregistrovaní uživatelé nebo uživatelé bez zaplaceného předplatného mají přístup jen k omezenému obsahu webového rozhraní.

  2. Po jakou dobu je služba poskytována?

   Smlouva je uzavírána na dobu trvání předplaceného období. Na tuto skutečnost budete vždy automaticky upozorněni prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na vaši e-mailovou adresu nejméně 7 pracovních dní před skončením předplaceného období. Prodloužení smlouvy je možné na základě vašeho souhlasu s prodloužením smlouvy před skončením předplaceného období. V případě úhrady předplatného bezhotovostním převodem na účet jste povinni zaplatit úhradu předplatného na další období do tří dnů od vyjádření souhlasu s prodloužením smlouvy. V případě úhrady předplatného platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay bude úhrada předplatného na další období uhrazena pomocí funkce opakované platby dle článku 3.4. těchto Podmínek. Nemáte-li zájem o prodloužení smlouvy, neposíláte žádnou platbu a smlouva skončí ke konci příslušného předplaceného období.

  3. Můžete od uzavřené smlouvy odstoupit?

   Souhlasem s těmito Podmínkami nám dáváte výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

   Vezměte na vědomí, že udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

  4. Můžete obsah dále zpřístupňovat?

   Obsah je chráněn autorskými právy provozovatele nebo třetích osob. Zakoupením předplatného získáváte pouze nevýhradní právo obsah využít pro vlastní potřebu. Toto právo může být časově omezeno. Časové omezení je dáno dobou předplatného nebo je uvedeno na webovém rozhraní v popisu daného obsahu.

   Je zakázáno jakkoliv úplatně či bezplatně šířit informace, které vám v rámci našich služeb poskytneme. V případě porušení tohoto zákazu vám bude bez náhrady zrušen uživatelský účet a bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a těchto Podmínek. Dále nám v takovém případě odpovídáte za škodu, která nám takovým porušením vznikne.

 5. REKLAMACE

  Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku). Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy je u nás uplatníte e-mailem či poštou.

  1. Jak reklamovat úhradu předplatného?

   Pokud vám předplatné nebylo po provedení úhrady aktivováno (tzn. nebyla vám zpřístupněna členská sekce), neprodleně nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního e-mailu. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme přiložit doklad o provedení platby.

   Pokud je reklamace oprávněná, neprodleně vám předplatné aktivujeme.

  2. Jak reklamovat poskytované služby?

   Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že jsou naše služby poskytovány ve shodě se smlouvou, tj. že odpovídají popisu na webovém rozhraní a jsou v souladu s platnými právními předpisy, a dále že jsou poskytovány po uvedenou dobu (tj. po dobu předplaceného období).

   Reklamaci služeb u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků, nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy vám byla služba poskytnuta.

   V případě oprávněné reklamace můžete zvolit některé z vašich následujících práv:

   1. bezplatné poskytnutí náhradní služby;
   2. prodloužení předplaceného období;
   3. přiměřená sleva z ceny předplatného;
   4. odstoupení od smlouvy.

   Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatné poskytnutí náhradní služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.

 6. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

  Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto Podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob (především autorskými právy dalších uživatelů webového rozhraní). Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

  Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

  1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

   Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

   Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

   Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

 7. OSTATNÍ VZTAHY SOUVISEJÍCÍ S VYUŽÍVÁNÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ
  1. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

  2. Užívání webového rozhraní je na vaše vlastní riziko. Nemůžeme vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

  3. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

  4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

   K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

   Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce provádí kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

  2. Jak vyřizujeme stížnosti?

   Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 8.1.

  3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

   Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

   Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  4. Co byste ještě měli vědět?

   Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

   V případě, že je některé ustanovení těchto Podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně Podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 7. 6. 2017

 

Reklamační řád

 • Zákazník oznamuje reklamaci pomocí e-mailové komunikace na email: jamesriess11@gmail.com
 • Zboží je digitální tudíž se ho zasílání netýká
 • Není možné reklamaci uplatnit po přečtení obsahu který jste zakoupily. Za přečtení obsahu se považuje vstup na rubriku tipy/triky.
 • V emailu, který (dále jen reklamační formulář) je nutné uvést váš telefoní či jiný kontakt.
 • Kontaktovat Vás budeme během 5 pracovních dnů avšak na celkové vyřízení si ponecháváme platnou dobu 30 dnů.