Menu

Zásady ochrany osobních a dalších údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) společnosti Investovač.cz s.r.o., se sídlem Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav, IČ: 06191738, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100608 (dále jen jako „provozovatel“ nebo „my“), popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými v souvislosti s navštěvováním webového rozhraní riess.cz (dále jen „webové rozhraní“) a používáním jeho funkcí.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

Vaše osobní údaje získáváme zejména při zřizování uživatelského účtu a využívání funkcí webového rozhraní. Dále při užívání funkcí webového rozhraní může docházet k získávání a ukládání dalších údajů uvedených níže.

Osobní a další získávané údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 • jméno, příjmení a věk;
 • pohlaví;
 • datum narození;
 • telefonní kontakt a emailová adresa;
 • přihlašovací jméno a heslo;
 • místo, kde jste se nacházeli v okamžiku provedení registrace;
 • vaše lokace.

Dalšími získávanými údaji jsou údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s návštěvou a využíváním funkcí webového rozhraní, jako je IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace.

Osobní a další údaje jsou dále označeny společně též jako „údaje“.

Užití údajů

Založením uživatelského účtu a využíváním funkcí webového rozhraní nám udělujete souhlas se zpracováním výše v článku 1 definovaných údajů.

Prostřednictvím výše v článku 1 definovaných údajů vám především umožňujeme objednání a využívání našich služeb.

Údaje dále využíváme v souvislosti s našimi službami pro komunikaci ohledně správy vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů.

V případě, že nám v průběhu registrace udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, mohou být vaše osobní údaje využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze našich zákazníků a k nabízení obchodu a služeb, a to po dobu neurčitou. Udělením souhlasu při registraci souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu, který nám zašlete, nebo kliknutím na odhlašovací odkaz přímo v obchodním sdělení.

V průběhu používání webového rozhraní vám mohou být prezentována reklamní sdělení třetích osob. Tato nabídka zboží a služeb se odvíjí od použití souborů cookies uložených ve vašem zařízení. Použití souborů cookies se řídí článkem 5 těchto Zásad.

Správa a zpracování osobních údajů

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a jsme vedeni v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem ___________.

Zpracováním vašich údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci), přičemž tyto informace vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům. Tato práva nepodléhají poplatkům.

Na základě vaší písemné žádosti odstraníme vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého života, můžete:

 • požádat nás o vysvětlení;
 • požádat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pokud budeme pro zpracování vašich údajů využívat externí zpracovatele, máte výše uvedená práva i ve vztahu ke zpracovateli.

Služby společnosti Google a soubory cookies

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o vás společností Google a námi, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při vlastním nastavení používání souborů cookies není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Závěrečná ustanovení

 • Provozovatel má sídlo v České republice.
 • Osobní údaje mohou být předávány do ostatních členských států Evropské unie.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2017 .